Consulta popular d'ampliació de la Plaça Sant Andreu

Dilluns, 6 d'agost de 2018 a les 00:00

L'Ajuntament té previst l'execució de les obres d'urbanització de l'Avinguda Mercè Torrescassana on s'hi contemplen els treballs per acabar l'ampliació de la Plaça Sant Andreu. El projecte ha estat aprovat inicialment i resta pendent de la seva aprovació definitiva.

Per tal de poder finalitzar les obres de la Plaça Sant Andreu hi ha diferents opcions. Per escollir l'opció a executar, l'Ajuntament considera oportú fer una CONSULTA VINCULANT al veïns i veïnes per conèixer la vostra opinió al respecte.

Les tres opcions, vistes des de diferents perspectives, es troben exposades a l'entrada principal de l'Ajuntament per tal que les pugueu valorar i manifestar quina és la que més us agrada.

Les diferents opcions són:

OPCIÓ A : Plaça neta

OPCIÓ B: Porxo d'obra

OPCIÓ C: Tendal

Aquesta consulta es durà a terme des del dia 6 fins al 24 d'agost. Per manifestar la vostra opinió us haureu d'adreçar a les oficines de l'Ajuntament, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres o també el dilluns de 17 a 20 hores. El procediment serà mitjançant vot dipositat en una urna prèvia comprovació de l'empadronament.

Estan cridades a participar en aquesta consulta, totes les persones empadronades al municipi de Puigdàlber majors de 16 anys (complerts fins el dia 24 d'agost). S'haurà d'acreditar la identitat, mitjançant la presentació del DNI, permís de conduir, passaport o NIE en el cas de les persones estrangeres.

El dilluns dia 27 d'agost a les 20 hores, es procedirà a l'obertura i recompte definitiu de les paperetes, en acte públic a l'Auditori de l'Ajuntament.

Essent vinculant i definitiva l'opció escollida per la majoria del veïns i veïnes que hagin expressat la seva opinió.

Darrera actualització: 22.07.2020 | 10:47

Imatges

Opció B Opció C