Aprovació provisional ordenances fiscals 2021

Divendres, 23 d'octubre de 2020 a les 00:00

Anunci d’exposició pública dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia  que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 14 d’octubre de 2020 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

  • Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
  • Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  • Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
  • Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la prestació del servei de neteja de parcel·les al municipi de Puigdàlber.

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 17.1 el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals  aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província” perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Puigdàlber, 16 d’octubre de 2020

Alcalde-President, Miquel Vallès Esteve

Darrera actualització: 30.11.2020 | 09:04