contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Puigdàlber
 Data i hora oficials: 06:37 | 21/10/2019
BONIFICACIONS IBI FAMILIES NOMBROSES

Comparteix:
Els contribuents que tinguin el seu habitatge habitual a Puigdàlber i que d’ acord amb la Llei tinguin la condició de titular de família nombrosa o monoparental tindran dret a una bonificació en l'IBI

Els subjectes passius que tinguin el seu habitatge habitual al municipi de Puigdàlber i que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titular de família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació en la quota integra que resulti d’aplicar el percentatge fixat en funció de la base liquidable i del nombre de fills, segons el quadre següent:

NOMBRE DE FILLS

NOMBROSES                        3 fills    De 4 a 5    Més de 6

MONOPARENTALS                1 fill     2 fills          Més de 3

 

BASE LIQUIDABLE                           % bonificació

Fins a 50.000,00 €                    40%     60%            85%

De 50.001,00-65.000,00 €        37%     50%            68%

De 65.001,00-80.000,00 €        35%     45%            56%

Més de 80.000,00 €                  30%     40%            50%

 

Podran acollir-se a la bonificació regulada en l’apartat anterior les famílies nombroses que tinguin un fill i una persona discapacitada al seu càrrec. Tanmateix, el cas de dos ascendents, quan ambdós fossin discapacitats o com a mínim, un d’ells tingues grau de discapacitat igual o superior al 65 por cent, o estiguessin incapacitats per a treballar, amb dos fills, siguin o no comuns. Es tindrà en compte els altres supòsits equiparats a família nombrosa segons la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses i normativa complementaria.

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el Padró municipal d’habitants.

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà:

- Estar al corrent d’obligacions tributaries amb l’Ajuntament de Puigdàlber.

- No posseir ni el subjecte passiu ni cap dels membres que conformen la unitat familiar, altres immobles excepte l’habitatge propi, tenint en compte els garatges i trasters corresponents.

La bonificació tindrà caràcter pregat (mitjançant instancia general) i per gaudir-ne s’han de presentar a les oficines de l’Ajuntament:

- Títol vigent de família nombrosa o monoparental, expedit per l’Administració competent.

- Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

- En cas de no estar domiciliat amb anterioritat l’impost, compte corrent de la qual sigui titular el subjecte passiu, a fi d’ingressar l’import corresponent a la bonificació.

- Si escau, còpia del document emès per l’organisme competent que acrediti el percentatge de la minusvalia.

 

Termini de sol·licitud: 1 de gener a 28 de febrer de l’any en curs per al qual se sol·liciti la bonificació. Per tal que aquesta bonificació es faci efectiva cal que es sol·liciti expressament cada any.

 

La transmissió de l’habitatge o el canvi de domicili suposarà la pèrdua automàtica d’aquesta bonificació.

En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos propietaris, la bonificació prevista en aquesta ordenança per als titulars de famílies nombroses o monoparentals s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.

S’estableix un límit màxim de bonificació de 150€ en el cas de famílies nombroses i del 40% de l’import del rebut de l’lBl en les monoparentals.

Actualització d'aquest contingut: 13:10:18 10-02-2015Ajuntament de Puigdàlber
Pl. de la Vila, 1 | 08797 Puigdàlber
Tel. 938 989 077 - Fax 938 989 095 |  contactar
Amb col·laboració de: