Aplicació RDL 20/2011 - Augment IBI ajuntaments

Dimarts, 21 de febrer de 2012

El passat 31 de desembre de 2011 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, que preveu l’increment dels tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles Urbans aprovats pels ajuntaments amb efectes pels anys 2012 i 2013.

Arran dels dubtes que ha plantejat l’aplicació d’aquesta norma, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mitjançant la Secretaria de Estado de Hacienda, ha emès una Nota aclaratoria sobre els criteris d’aplicació de l’esmentat Reial Decret.

Segons aquesta nota, pel que fa a Puigdàlber, en resultaria que:

  • El tipus de gravamen dels bens immobles d’us residencial que pertanyin a la meitat amb major valor cadastral del conjunt d’immobles del municipi que tinguin aquest us serà el 0,70 per cent.
  • El tipus de gravamen per a la resta de bens immobles d’us residencial serà del 0,67 per cent.
  • El tipus de gravamen de la resta d’immobles serà del 0,70 per cent.

No obstant, atès que encara es plantegen dubtes sobre com s’aplicarà definitivament aquesta norma, l’Ajuntament està en contacte amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i amb el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas per concretar l’aplicabilitat del Reial Decret.

Darrera actualització: 22.07.2020 | 18:47