Anunci aprovació plec de clàusules per contractació d'obres i convocatòria de licitació

Dijous, 2 d'octubre de 2014 a les 00:00

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el passat 10 de setemebre de 2014 va acordar aprovar definitivament el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres de millora i potenciació de l'oferta d'enoturisme local i simultàniament convocà licitació.

Per a més informació, consultar al Perfil del Contractant.

Darrera actualització: 08.10.2020 | 13:33