Aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica de Puigdàlber

Dijous, 25 de setembre de 2014

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el passat 15 de setembre, el Mapa de capacitat acústica de Puigdàlber, realitzat amb l'assistència tècnica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

S'exposa al públic per un termini de 30 dies a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 8.10.2020 | 13:27