Exposició pública del compte general 2013

Dimarts, 29 de juliol de 2014

En sessió celebrada per la Comissió Especial de Comptes el passat 21 de juliol de 2014, s'ha acordat la proposta de dictamen corresponent a l'aprovació del Compte general de l’Ajuntament de Puigdàlber de l’exercici 2013, que resta exposat al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes a tenor del que assenyala l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. De no presentar-se’n cap, l’expedient es sotmetrà seguidament i sense més tràmit, a l’aprovació per part del Ple municipal.

Darrera actualització: 8.10.2020 | 13:20