Exposició pública del compte general 2013

Dimarts, 29 de juliol de 2014 a les 00:00

En sessió celebrada per la Comissió Especial de Comptes el passat 21 de juliol de 2014, s'ha acordat la proposta de dictamen corresponent a l'aprovació del Compte general de l’Ajuntament de Puigdàlber de l’exercici 2013, que resta exposat al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes a tenor del que assenyala l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. De no presentar-se’n cap, l’expedient es sotmetrà seguidament i sense més tràmit, a l’aprovació per part del Ple municipal.

Darrera actualització: 08.10.2020 | 13:20