Exposició pública del compte general de l'exercici 2018

Divendres, 2 d'agost de 2019 a les 00:00

Format i rendit el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2018, una vegada informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, i d’acord amb el que disposa l’art. 212.3 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic pel termini de quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals, i vuit més, els interessats podran consultar i presentar les observacions o reclamacions que considerin convenients. En el supòsit de no formular-se’n, el Compte General es sotmetrà a consideració del Ple de la Corporació per a la seva aprovació.

Darrera actualització: 08.10.2020 | 13:56