Llicència d'obres majors

Aquesta sol·licitud es realitza quan es vol fer obres d’edificació, de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o que afectin la seguretat de les construccions existents, com ara les que afectin els fonaments o els elements estructurals, les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis comuns, les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents, les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts i qualsevol altra quan així ho exigeixi la normativa urbanística.

 

Cal aportar:

 • Sol·licitud llicència d'obres

 • Nomenament – declaració d’obres per part del contractista
 • En el supòsit de reformes i/o ampliacions, fotografies de la façana de l’edifici existent
 • Full de compliment dels Decrets 201/1994 i 161/01 sobre enderrocs i altres residus de la construcció (si no està incorporat al projecte)
 • 2 exemplars del projecte tècnic, visats pel Col·legi corresponent. En el cas de presentar-lo com a projecte bàsic, cal incloure-hi la justificació del compliment de la Norma tecnològica d'aïllament tèrmic, de la Norma tecnològica d'aïllament acú
 • Projecte d’infraestructures comunes de telecomunicacions, visat pel col·legi professional corresponent
 • Full d'assumeix de la direcció facultativa de les obres, per part del tècnic superior (arquitecte, enginyer) visat pel col·legi professional corresponent
 • Full d'assumeix del tècnic de grau mig (arquitecte tècnic, aparellador, enginyer tècnic), visat pel col·legi professional corresponent
 • Estudi de seguretat i salut, o projecte de seguretat segons el pressupost de l'obra
 • Qüestionari d'Estadística i habitatge
 • Programa de control de qualitat, visat pel col·legi professional corresponent

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals

 • Telefònicament

  Tel: 938 989 077 ()

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Pl. de la Vila, 1 - 08797 Puigdàlber - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 989 077
Telèfon: 601 989 329 (Canal comunicacio
Fax: 938 989 095
Adreça electrònica: puigdalber@diba.cat
Horari:  
o Alcalde: hores concertades.
o Regidories: dilluns tarda. Hores concertades.
o Oficines municipals:
o Treballadora social: dilluns, de 12 a 15 h. Hores concertades.
o Educadora social: dilluns, de 12 a 15 h. Hores concertades.
o Companyia
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.07.2020 | 13:16